https://katalog.hfmdd.de/Record/5-NML00101527 KODÁLY, Z.: Cello Sonata, Op. 8 / VERESS, S.: Cello Sonata (Goritzki). : Thorofon, 150909.
(Thorofon)
Streaming audio..