Efficacy and Safety of Teriflunomide in Chinese Patients with Relapsing Forms of Multiple Sclerosis: A Subgroup Analysis of the Phase 3 TOWER Study

Verfasser / Komponist: Wei Qiu
beteiligte Personen: De-Hui Huang  • Shi-Fang Hou  • Mei-Ni Zhang  • Tao Jin  • Hui-Qing Dong  • Hua Peng  • Chao-Dong Zhang  • Gang Zhao  • Yi-Ning Huang  • Dong Zhou  • Wei-Ping Wu  • Bao-Jun Wang  • Ji-Mei Li  • Xing-Hu Zhang  • Yan Cheng  • Hai-Feng Li  • Ling Li  • Chuan-Zhen Lu  • Xu Zhang  • Bi-Tao Bu  • Wan-Li Dong  • Dong-Sheng Fan  • Xue-Qiang Hu  • Xian-Hao Xu  • for the TOWER Trial Chinese Group
Medientyp: E-Article
Umfang: 2776-2784
Schlagworte:
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:

Online