مقایسه تأثیر مهارکننده های بافتی بر فعالیت ضدمیکروبی یک شوینده ی جدید حاوی نانوذره ی نقره، هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین

Verfasser / Komponist: علیرضا عدل
beteiligte Personen: محمد معتمدی فر  • فرشته صبح نمایان  • لادن شاه چراغی  • مهرداد وثوقی  • احمد غلامی
Medientyp: E-Article
Umfang: 320-328
Schlagworte:
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:

Online