The microbiota continuum along the female reproductive tract and its relation to uterine-related diseases

Verfasser / Komponist: Chen Chen
beteiligte Personen: Xiaolei Song  • Weixia Wei  • Huanzi Zhong  • Juanjuan Dai  • Zhou Lan  • Fei Li  • Xinlei Yu  • Qiang Feng  • Zirong Wang  • Hailiang Xie  • Xiaomin Chen  • Chunwei Zeng  • Bo Wen  • Liping Zeng  • Hui Du  • Huiru Tang  • Changlu Xu  • Yan Xia  • Huihua Xia  • Huanming Yang  • Jian Wang  • Jun Wang  • Lise Madsen  • Susanne Brix  • Karsten Kristiansen  • Xun Xu  • Junhua Li  • Ruifang Wu  • Huijue Jia
Medientyp: E-Article
Umfang: 1-11
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:

Online